Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Zaměření


Kvasný průmysl je zaměřen na publikování výsledků základního a aplikovaného výzkumu a praxe z oblastí sladařství, pivovarnictví, kvasného a nápojového průmyslu (chemie, biochemie, bioinženýrství, mikrobiologie, fyziologie, technologie, strojírenství, ekonomika, historie apod.).

Recenzované články českých a slovenských autorů jsou publikovány v české/slovenské a anglické verzi. Recenzované články ostatních autorů jsou publikovány pouze v angličtině.

Část obsahu každého čísla je vyhrazena sdělení profesní organizace a dalším zprávám důležitým pro odbornou veřejnost (informace o kongresech, seminářích, recenze knih, osobní zprávy apod.).

Členy mezinárodní redakční rady jsou vědecké osobností a významní odborníci z pivovarského a nápojového průmyslu. Příspěvky jsou recenzovány.

Časopis je uváděn v databázích: Chemical Abstracts, CAB Abstracts, AGRIS, BRI, VITIS, FSTA, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, Česká národní bibliografie.

Kvasný průmysl, spolu s jeho předchůdcem časopisem Kvas, patří mezi nejstarší odborné časopisy vydávané na území dnešní České republiky. Časopis Kvas byl založen Spolkem pro průmysl pivovarský v Království českém již roku 1873 a do roku 1938 byl vydáván též v němčině pod názvem Der Bömische Bierbrauer. Časopis vycházel i po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie a po vzniku Československé republiky až do října 1940. Od října 1940 do září 1944, v době Protektorátu Čechy a Morava, vycházel pod názvem Gambrinus. Po válce  vycházel časopis Kvas  v obnoveném Československu od června 1945 až do října roku 1950, kdy bylo jeho vydávání zastaveno. V roce 1955 začalo Ministerstvo potravinářského průmyslu vydávat časopis Kvasný průmysl, který svým zaměřením navázal na tradici původního časopisu Kvas. V roce 1968 převzalo vydávání časopisu Ministerstvo zemědělství a výživy a v roce 1972 podnik Pivovary a sladovny. Od roku 1992 je časopis Kvasný průmysl vydáván Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským. V současné době vychází časopis jako měsíčník s letním a zimním dvojčíslem.

 

Vydavatel:
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15
120 44 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 915 100 
Fax: +420 224 920 618
E-mail: kvas@beerresearch.cz

Zástupce vydavatele: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
E-mail: radim.cerkal@mendelu.cz

Redakce:
Mgr. František Frantík
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15
120 44 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 900 129 +420 603 431 322
E-mail: frantik@beerresearch.cz

Mezinárodní označení: CS ISSN 0023-5830
Evidenční číslo: MK ČR E 4587
Internetová adresa: www.kvasnyprumysl.cz

Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.