Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Prohlášení o publikační etice a publikačních pochybeních

 

Povinnosti editora

Za rozhodnutí, zda bude článek nabídnutý k publikování a bude zveřejněn, odpovídá šéfredaktor - editor. Řídí se při tom strategií projednanou redakční radou a schválenou vydavatelem a Autorským právem platným v České republice.

Editor posuzuje rukopis z hlediska jeho obsahu bez ohledu na původ autora či jeho instituce, bez ohledu na gender, sexuální orientaci, náboženství, etnický původ či politické přesvědčení autorů.

Editor nesmí předávat informace o nabídnutých publikacích nikomu, kromě korespondenčního autora, lektorů, potenciálních lektorů a vydavatele.

Nepublikované materiály, které jsou součástí rukopisu, nesmí být použity k vlastnímu výzkumu editora bez výslovného souhlasu autorů.

Pokud čtenáři, autoři či členové redakční rady naleznou v publikovaném článku faktickou chybu, která neznehodnocuje dílo jako celek, v nejbližším možném čísle bude zveřejněna oprava, stejně tak i v online verzi. V případě, že nalezená chyba znehodnocuje článek jako celek, online verze publikace bude stažena s vysvětlením.

Pokud se u čtenářů, lektorů či dalších osob vyskytnou závažné pochybnosti o kvalitě práce či validitě výsledků, editor kontaktuje autory a umožní jim odpovědět na námitky. V případě, že odpověď není uspokojivá, Kvasný průmysl projedná celou věc na úrovni vydavatele.

Povinnosti lektorů

Lektoři napomáhají editorovi při jeho rozhodování a prostřednictvím komunikace mezi editorem a autory pomáhají zvýšit kvalitu článku.

Pokud se některý z vybraných lektorů cítí nedostatečně kvalifikovaným k lektorování článku, uvědomí o tom editora, a tím se vyloučí z lektorského procesu.

S každým rukopisem obdrženým k lektorování se zachází jako s důvěrným dokumentem. Nesmí být ukazován ani diskutován s jinými odborníky s výjimkou autorizovaných editorem.

Lektorské posudky musí být vypracovány objektivně. Subjektivní postoj lektora je nevhodný. Lektoři musí podpořit své názory argumenty.

Lektoři mohou objevit další relevantní publikované práce, které nejsou citovány autory a upozornit editora na jejich existenci. Lektor může rovněž editora upozornit na výraznou podobnost mezi recenzovaným článkem a jinými publikovanými pracemi na základě svých osobních poznatků.

Veškeré informace a myšlenky získané během recenzního řízení musí zůstat důvěrné a nesmí se použít k osobnímu prospěchu. Lektor musí odmítnout recenzovat rukopisy, u nichž může dojít ke konfliktu zájmů z důvodů konkurence, spolupráce či jiného vztahu k autorům, společnostem a institucím spojených s článkem.

Editor zachází s nálezy lektora s patřičnou vážností, stejně tak posuzuje i všechny možné aspekty konfliktu zájmů. V případě, že dojde k pochybením na straně recenzenta, řeší se situace na úrovni vydavatele.

Povinnosti autorů

Autoři prezentující výsledky výzkumu se vyjadřují s maximální možnou přesností a objektivitou. Práce by měla obsahovat všechna podstatná data a informace umožňující reprodukovat výzkum. Jakékoli zkreslování či úmyslné zkreslování výsledků je pokládáno za neetické a neakceptovatelné.

Autoři zasílají spolu s rukopisem prohlášení o tom, že jejich práce je původní a nebyla dosud publikována v jiném jazyce, a pokud autoři používají výsledky či názory jiných autorů, všechny jsou v článku citovány.

Zveřejnění výsledků v podobě publikace podléhá Autorskému zákonu. Autorsky chráněné materiály (např. tabulky, obrázky či extenzivní citace) smí být reprodukovány pouze se souhlasem majitele práv originálního díla.

Autor nesmí veřejně publikovat práci, která popisuje stejné experimenty ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Současné nabízení stejné práce ve více časopisech je pokládáno za neetické a neakceptovatelné.

Autoři jsou povinni citovat veškeré práce, které ovlivnily jejich publikaci a učinit poděkování všem, kteří jejich práci ovlivnili či jinak pomohli jejímu vzniku.

Autorství je omezeno pouze na osoby, které měly podíl na přípravě vzniku a zpracování publikace, všechny tyto osoby mají být uvedeni jako spoluautoři.

Pokud autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve své publikované práci, má právo okamžitě uvědomit editora nebo vydavatele a spolupracovat na nápravě situace.

 

Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.